Annemie Bogaerts

 

Sukha
Kathmndu (Nepal) - lokta leaves - 420 x 295 cm